Genoptræning uden genoptræningsplan

Genoptræning uden plan er målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til ambulant undersøgelse eller hospitalsindlæggelse.

Hvis du oplever, at du kan færre ting i dagligdagen eller har fået sværere ved at klare dig selv, kan du rette henvendelse til områdets terapeuter. Der vil så blive lavet en individuel vurdering ud fra Lov om Social Service § 86.1 af, om du er berettiget til genoptræning. I vurderingen bliver der set på dine behov, din mulighed for selv at træne og din motivation.

Tilbuddet er tidsbegrænset.

Træningsforløb

Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af dine ressourcer, dit mål og din aktive medvirken. Vi lægger vægt på, at træningen sker som et samarbejde, og at der arbejdes målrettet efter dit mål. Træningen kan være holdtræning, individuel træning, instruktion til selvtræning eller hjemmetræning alt efter vurderet behov.

Det er terapeuterne på centrene, der visiterer til genoptræning uden genoptræningsplan.

Din bevilling til træning revurderes løbende. Bevillingen kan maks. løbe over tre måneder. Personalet kan herefter vejlede dig om hvilken form for træning, du kan vælge.

I Område Syd er der genoptræning på Gudenåcentret, Lindevænget og Tirsdalen.